Ultra Pressure Logo

Ultra Pressure Components, Inc.
17411 West Strack Drive
Spring, Texas 77379
Tel: (713)937-0017
Toll Free: (833)-HIGHPSI
Email: sales@ultrapressurecomponents.com

Medium Pressure Male x High Pressure Female

5406-_H_M

Medium Pressure Male
FEMALE X MALE NOTE Part Number MAWP
1/4 hp female X 1/4 mp male   5406-4H4M 20K PSI
3/8 hp female X 1/4 mp male   5406-6H4M 20K PSI
9/16 hp female X 1/4 mp male   5406-9H4M 20K PSI
1/4 hp female X 3/8 mp male   5406-4H6M 20K PSI
3/8 hp female X 3/8 mp male   5406-6H6M 20K PSI
9/16 hp female X 3/8 mp male   5406-9H6M 20K PSI
1/4 hp female X 9/16 mp male   5406-4H9M 20K PSI
3/8 hp female X 9/16 mp male   5406-6H9M 20K PSI
9/16 hp female X 9/16 mp male   5406-9H9M 20K PSI
1/4 hp female X 3/4 mp male   5406-4H12M 20K PSI
3/8 hp female X 3/4 mp male   5406-6H12M 20K PSI
9/16 hp female X 3/4 mp male   5406-9H12M 20K PSI
1/4 hp female X 1" mp male   5406-4H16M 20K PSI
3/8 hp female X 1" mp male   5406-6H16M 20K PSI
9/16 hp female X 1" mp male   5406-9H16M 20K PSI