Ultra Pressure Logo

Ultra Pressure Components, Inc.
17411 West Strack Drive
Spring, Texas 77379
Tel: (713)937-0017
Toll Free: (833)-HIGHPSI
Email: sales@ultrapressurecomponents.com

Medium Pressure Female x High Pressure Male

5406-_M_H

Medium Pressure Female
FEMALE X MALE NOTE Part Number MAWP
1/4 mp female X 1/4 hp male   5406-4M4H 20K PSI
1/4 mp female X 3/8 hp male   5406-4M6H 20K PSI
1/4 mp female X 9/16 hp male   5406-4M9H 20K PSI
3/8 mp female X 1/4 hp male   5406-6M4H 20K PSI
3/8 mp female X 3/8 hp male   5406-6M6H 20K PSI
3/8 mp female X 9/16 hp male   5406-6M9H 20K PSI
9/16 mp female X 1/4 hp male   5406-9M4H 20K PSI
9/16 mp female X 3/8 hp male   5406-9M6H 20K PSI
9/16 mp female X 9/16 hp male   5406-9M9H 20K PSI
3/4 mp female X 1/4 hp male   5406-12M4H 20K PSI
3/4 mp female X 3/8 hp male   5406-12M6H 20K PSI
3/4 mp female X 9/16 hp male   5406-12M9H 20K PSI
1" mp female X 1/4 hp male   5406-16M4H 20K PSI
1" mp female X 3/8 hp male   5406-16M6H 20K PSI
1" mp female X 9/16 hp male   5406-16M9H 20K PSI